Laude arbitral de Na Violant

Laude arbitral de Na Violant

Existia una controvèrsia entre En Jaume, per la gràcia de Deu Rei d´Aragó, i En Pere, infant de Portugal, sobre l´expulsió dels sarrains de Molvedre i d´Almenara i de Sogorb i de Castelló de Borriana i sobre la població dels dits llocs i sobre certa suma que l´esmentat Infant exigía del mateix Senyor Rei per causa dels dits castells. Darrerament es comprometeren en le Senyora Yoles, il.lustre Regina d´Aragó, prometent estar a lo dit i a la voluntad de la mateixa sobre les questions anomenades. Aixi doncs Nos, Na Yoles, il.lustre Regina d´Aragó, oides les raons de les parts i per voluntad de les parts i per el seu assentiment, recaptant el consell dels venerables En Pere, arquebisbe de Tarragona, i fra Arnaldo, bisbe de València, i de Ximèn Pérez i d´altres savis, diem: Que el Senyor Rei done a l´Infant predit deu mil sous reials i que, mentrestant duràs la present guerra dels llocs sarrains que circumden als de Molvedre, Sogorb i Almenara, el Senyor Rei estarà obligat a custodiar sota les seues despeses les fronteres dels dits llocs i a posar al castell de Molvedre 45 homens i al castell d´Almenara 35 homens i al castell de Sogorb 35 homens i al castell de Castelló 5 homens, als quals, elegits de la seua familia o de fora d´ella, el dit Senyor Infant els prendrà per a la custodia dels anomenats castells. A més diem: que no obstant alló que es conté als documents del bescanvi que existeixen entre el Senyor Rei i l´Infant sobre que el mateix Infant puga dispondre i ordenar de les possesions dels dits castells, el predit Infant respectarà i tindrà per ratificada la població que el Senyor Rei va fer als predits llocs i que signe els instruments fets aleshores o que´n faça de bell nou d´altres si així se li exigira, a no ser que en la mateixa població s´haguera fet alguna cosa que fora digna de retractació i, si tal així fora, diem: que el dit Infant puga revocar-la amb el nostre consentiment i assentiment. Els instruments, nogensmenys, que existien entre el Senyor Rei i el mateix Infant tocant a d´altres coses, permaneixquen perpetuament en la seua fermesa d´aital manera que no res en absolut es derogue d´alló que ha segut fet per estos instruments. Altrament diem: que el dit Infant no estiga obligat a servir al Senyor Rei durant un any per alló que ell estava obligat al camp i ciutat de Tarragona. Açó es va fer el VI de les calendes de març de l´any del Senyor 1248é, en presència de l´Arquebisbe, el Bisbe i Ximèn Pérez, predits, i de Pere Cornell, Guillermo de Montcada, Esteve Pérez, Ximèn Pérez de Pina, Pere Nuyez, Guillermo Escrivà i de Guillermo de Bell-lloch notari del Senyor Rei.

laude original