Llicència del Trasllat

Llicència del Trasllat

Microsoft_Word__PERGAMí_LLICENCIA_TRASLLAT_page_001
Sàpien tots que Nós, Jaume, per la gràcia de Déu Rei d´Aragó, de Mallorques i de València, Comte de Barcelona i d´Urgell i Senyor de Montpeller, per Nós i els nostres, Donem llicència i integra potestad a Vós, dilecte nòstre, En Ximèn Pérez d´Arenós, lloctinent nostre al Regne de València, per a que pugau canviar La Vila de Castelló de Borriana a qualsevol lloc que us parega dintre del terme del mateix Castell de Castelló. Concedint que tots els pobladors que en la dita Vila sojornassen o en ella tingueren cases i horts, els tinguen, ells mateixos i els seus successors, perpètuament, fancs i lliures, sense cap cens, tribut, ús, servici i qualsevol altra exacció, la qual a nosaltres o als nostres o a d´altres persones, per les mateixes cases i horts, mai a pagar estiguen obligats. Donada a Lleida el 8 de Setembre de l´any del Senyor de 1251. Signe de Jaume, per la gràcia de Déu, Rei d´Aragó, de Mallorques i de València, Comte de Barcelona i d´Urgell i Senyor de Montpeller. Són testics: En Carroz, G. d´Aquiló, G. de Montcada, R. de Timor, J. de Rocabertí. Signe de Guillem de Roca el qual per mandat del Senyor Rei a través de G. Escrivà, notari seu, açó va fer escriure en el lloc, jorn i any prefixats.